Competition win on Hönö!

MARELD var med i det vinnande teamet i markanvisningstävlingen på Hönö. MARELD hjälpte till Erséus Arkitekter och FO Peterson med anpassning till landskapet och hänsyn till ekosystemtjänster. Området är ett delvis igenvuxet gammalt kulturlandskap som ligger på gränsen mellan en skogsdunge och en gammal bondby. Flera ekosystemtjänster har tidigare identifierats i området bl.a. pollination, hög biologisk mångfald, mosaiklandskap och läromiljöer. De befintliga natur- och kulturvärdena bevaras, vidareutvecklas och förstärks.

Visualisering: Visulent